Valikko Sulje

Valtuustoaloitteet: Ikääntymispoliittisen ohjelman jalkauttaminen sekä palveluseteli perhe- ja pariterapiaan

Kaupunginvaltuutettu Tuija Pohjola teki kaksi valtuustoaloitetta Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.2.2021.

1. Ikävoimainen Oulu- Oulun kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman jalkauttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1. kokouksessaan Ikävoimainen Oulu – Oulun kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman 2021-2030. On tärkeää, että ohjelma jalkautetaan asuinaluille ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa toteutuu mahdollisimman laajasti. Oulussa on otettu käyttöön alueellinen toimintamalli suuralueilla ja on nimetty palvelukeskittymät. Palvelukeskittymissä pääpaino on lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä. Palvelukeskittymän vastuuhenkilöinä ovat sikun aluesuunnittelijat.

Ikävoimainen Oulu ohjelma on vastuutettu yhteisötoiminnalle, jonka vuoksi olisi hyvää, että kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit ottaisivat vastuun ikäihmisten palvelujen kehittämisestä yhteistyössä palvelukeskittymiin nimettävien tahojen kanssa.

Koronan rajoittamistoimet ovat aiheuttaneet yksinäisyyden lisääntymistä erityisesti kotona yksin asuvien ikäihmisten keskuudessa. Rokotukset mahdollistavat asuinalueilla käynnistettävän monipuolisen toiminnan ikäihmisille.

Esitän, että käynnistetään vapaaehtoisuuteen perustuvia suuraluiden palvelukeskittymissä olevia pilottiryhmiä Ikävoima Oulu ikääntymispoliittisen ohjelman jalkauttamiseksi . Vastuuhenkilöinä olisivat kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit.

2. PALVELUSETELI PERHE- JA PARITERAPIAAN

Esitän, että Oulun kaupungissa otetaan käyttöön palveluseteli perhe- ja pariterapiaan lasten ja perheiden auttamiseksi mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa. Perhe- ja pariterapia on todistetusti tehokas tapa auttaa koko perhettä ja lievittää parisuhteen kriisejä sekä erotilanteiden negatiivisia vaikutuksia perheenjäseniin (esim. huoltajuusriidat). Vastaavaa palvelua on tarjolla ainakin Helsingissä ja Tampereella. Tavoitteena on vastata lasten ja nuorten sekä perheiden kasvaneeseen avuntarpeeseen mm. koronaepidemiasta johtuen. Julkiset perhepalvelut ja erilaiset erityispalvelut ovat ruuhkautuneet, eivätkä perheet saa apua riittävän nopeasti ja tehokkaasti.

Matalan kynnyksen ja nopean avun mahdollistamiseksi palveluseteli voitaisiin myöntää niissä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa kohdataan vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Palvelusetelin voisi ehdotukseni mukaisesti myöntää esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä ja terveyskeskuslääkäri. Palvelusetelillä tuettavan käyntimäärän voisi mitoittaa sen mukaisesti, mikä vastaavaa apua tarjoavissa kunnissa on nähty tehokkaaksi. Käynnit voisivat pitää sisällään sekä akuutin kriisiavun ja tarvittavat tukikeskustelut sekä pidemmän kuntoutusterapian tarpeen kartoituksen. Palveluseteliin voisi kuulua velvoite ohjata pidempiaikaista apua kaipaavat perheet lääkärin arvioon KELA:n kuntoutusterapian tarpeen osalta.

Kaikki perheet eivät tarvitse pitkää kuntoutusterapiaa tai muita pidempiä erityispalveluita. Myös lyhytterapeuttisin keinoin voidaan tukea monia perheitä erityisesti silloin, kun he pääsevät ammattimaisen avun piiriin riittävän nopeasti. Lyhytterapeuttinen apu on myös kustannustehokas tapa auttaa koko perhettä. Tällä hetkellä Oulun kaupungin alueella perheterapian käyntihinnat ovat keskimäärin 140-160 euroa (1,5 h tapaaminen). Esimerkiksi 10 kerran avun hinnaksi koko perheen hoidon osalta tulee 1400-1600 euroa, mikä on hyvin kohtuullinen kustannus tehokkaasta avusta (vertailuna esim. erikoissairaanhoidon psykiatriset palvelut).